‎”શ્વાસ” જો શરીર ને ટકાવે છે તો, “વિશ્વાસ” સંબંધ ને ટકાવે છે.
કોઈ સંપૂર્ણ સંસ્કારી નથી હોતું. “અંતિમ સંસ્કાર” હમેશા બીજાજ આપે છે…

Advertisements